Công nghệ,thiết bị của Cơ Khí Đông Hải góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường.